Aug 17 2007

Oswego, Lake Ontario

Pix on FB

 

Oswego NY Lake Ontario, Aug 17, 2007